« Nettimittauksen hiekkalaatikolla tapahtuu | Pääsivu | Affiliate-markkinoinnin seuraaminen analytiikalla »

06/30/2013

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Rami Paramo

Erinomainen huomio ja kirjoitus Ismo. Uskomatonta tosiaan että valtakunnan (entinen) Journalistisen tason suunnannäyttäjä on nykyisellään tällä tasolla.

Media elää suurta murrosta ja tullaan näkemään varmasti vielä lisää
Toimialajärjestelyjä tässä matkan varrella.

Cheers, -r-

Ismo Tenkanen

Aivan. Tuolla Twitterissä näyttävät it-journalistit nyt selittelevän, että ei tässä varmaan pelottelusta ole kyse vaan pelkästään toimittajan väärinymmärryksestä.

Jotenkin tuollaisen vielä ymmärtäisi, jos olisi kyse tutusta 10 minuutissa ulkomaisesta lähteestä käännetystä copy-paste-journalismista, jota Hesarin netti harjoittaa, mutta nyt oli siis kyse HS:n printin sunnuntainumeron "analyysista", jolta todella voisi odottaa, että toimittaja paneutuisi asiaan ja tarkistaisi jopa parit faktat ennen kirjoittamista. Edes omalta mainosmyynniltään!

Mutta, ai niin, faktojen tarkistaminenhan olisi johtanut siihen, että koko juttua ei olisi syntynyt... Tai että olisi pitänyt tunnustaa, että Google/FB/MSN eivät itse asiassa teekään mitään, mitä Sanomat ei itse tekisi...

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)