« Affiliate-markkinoinnin seuraaminen analytiikalla | Pääsivu | Google tietää minusta kaiken - vai tietääkö? »

09/19/2013

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

_juho_

Hyvä kirjoitus! Käsittelin samaa asiaa aiemmin omassa blogissani - uskomatonta että monilla suurilla suomalaisfirmoilla ei ole verkkokauppoja edes englanniksi käännettynä.

http://juhonevalainen.blogspot.fi/2013/08/suomalainen-verkkokauppa-ulkomailla.html

Ismo Tenkanen

Joo samaa asiaa toistavat nyt kaikki digituntijat, mutta Suomessa on 15 vuotta vähätelty verkkokauppaa. Kuten Avauksen/ASML-blogissa oli, kaikki isot yritykset jaksavat muistuttaa, miten vain X % meidän liikevaihdosta tulee verkosta.

Kysymys kuuluu, miten uskotte, onko se kasvussa?

2000-luvun alussa matkatoimistot olivat sitä mieltä, että ei kukaan halua ostaa lentolippuuaan verkosta, koska ihmiset haluavat henkilökohtaista palvelua...

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)