« Miksi ROI-laskentaa edellytetään vain verkkomainonnalta? | Pääsivu | Web-mittausfarssi Ruotsissa jatkuu: "Kuin jalkapalloa ilman tuomareita" »

02/19/2009

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Matti Hirvonen

Moro Ismo!

Valitettavaa, että tilanne on Ruotissa tuollainen. Oindex-listauksen perustajana ja sen eteen päivittäin töitä tekevänä voisin kuitenkin kommentoida tätä meidän "viritelmää":

Tilastojen jakamisella voi olla muitankin tarkoituksia kuin käyttää niitä mediatilan myynnissä. Tilastoja käytetään vertailuun ja tämän takia myös Google Analytics -lukujen jakaminen on kaikille web-kehittäjille hyödyllistä. Meillä on kuitenkin laajin listaus _kaikenlaisista_ sivustoista. Ei vain niistä sivustoista, joilla mainosmyynti futaa niin mainiosti, että on varaa heittää satoja euroja kuussa mittaukseen. Tärkeintä on, että samalla listauksella olevat sivut ovat toistensa kanssa vertailukelpoisia.

Teemme myös työtä tilastojen paikkaansapitävyyden eteen (cookie-korjaus jne.), joskin vielä emme ole tällä saralla mitään julkaisseet.

On kuitenkin muistettava, että tilastoja ei KOSKAAN voida saada täysin todellisiksi ja ne ovat aina manipuloitavissa.

Ismo Tenkanen

Moi Matti,

kiitos kommentista!

Ymmärrän kyllä Oindex-palvelun arvon piensaiteille, mutta toisaalta varmaan ymmärrät, että palvelusi ei toimi siihen tarkoitukseen johon TNS Metrix tai Ruotsin KIA Index on perustettu.

Mediatutkimuksessa se olennainen pointti on juuri siinä, että on olemassa se 3. riippumaton osapuoli, tutkimusyritys tai vastaava, joka paitsi suorittaa itse mittauksen omilla työkaluillaan, myös valvoo sitä, että noudatetaan yhteisesti sovittuja pelisääntöjä, ja tarkistaa mittausdataa sekä mistä mahdolliset suuret poikkeamat johtuvat. Siis ennen kuin tuloksia julkaistaan.

Jos tuollainen 3. osapuoli, jolla on vastuu lukujen oikeellisuudesta, ja joka oikeasti kontrolloi dataa, puuttuu, niin kyse ei ole enää mistään tutkimuspalvelusta vaan pelkästä "ilmoitustaulusta", jonne saitit käyvät nakkelemassa itse valitsemiaan lukuja. Tai siis lähettävät ne vaikka jonain tiedostona.

Arvaat varmaan, kummasta minun mielestäni kannattaa saittien vähän maksaakin ja kummasta ei.

Tuosta manipuloinnista, luulen että tiedän muutaman esimerkin ja tiedän myös, että käry käy jos Ruotsin uutisen mukaista Suomessa tapahtuisi. Aivan satavarmasti. Siksi tuota manipulointia on Suomessa vähemmän kuin Ruotsissa. Mutta uskon että tässäkin "tilaisuus tekee varkaan", eli jos listaus olisi Oindexin tyyppinen "ilmoitustaulu", niin oltaisiin hyvin pian Ruotsin kaltaisessa tilanteessa, ja kaikki saitit kilpaa kusettaisi lukuja minkä ehtivät.

Mutta kuten sanottu, ymmärrän myös Oindexin arvon saitin ylläpitäjille ja erityisesti, jos saatte saiteille erilaisia keskilukuja, niin ne palvelevat kyllä itse saitteja, vaikkakaan ei juurikaan mainostajia tai mediatoimistoja. Joten onnea vaan hankkeelle.

t. Ismo

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)