« Tulospohjainen mainonta verkossa - mitä se on? | Pääsivu | "Sosiaalinen media" on jo kaikkialla netissä - halusi älymystö sitä tai ei! »

04/20/2010

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

MrAngryPorridge

Hienoa pohdintaa Ismo. Mikään ei muutu, mutta kaikki muuttuu, se ottaa vain aikansa. Tiedän, että pinnan alla tapahtuu. Kun ajassa tapahtuu on monen osalta reagointi jo myöhäistä. Kannattaisi kyllä mitata arvoa-merkitystä-vaikutusta sekä omassa että asiakkaan liiketoiminnassa. Mittarit joutuu usein itse miettimään.

Ismo Tenkanen

Kiitos kommenteista.

Vielä tuohon "Kun ajassa tapahtuu on monen osalta reagointi jo myöhäistä". Markkinoinnin tulosten raportointi ei saa olla sitä, että asiakkaalle annetaan tunnus ja salasana johonkin raporttiin, ja sitten kuukausi kampanjan päätyttyä kokoonnutaan ja katsotaan mikä meni pieleen...

Raportoinnin pitää olla työkalu, jonka perusteella optimoidaan markkinointipanostuksia - ei suinkaan vain kampanjan päätyttyä - vaan jatkuvasti jo kampanjan aikana. Meillä on tästä jo lukuisia hyviä esimerkkejä ja caseja. Tietenkin olemme itse aktiivisesti mukana tekemässä konkreettisia toimenpidesuosituksia.

Kirja yhteisöllisestä mediasta. www.yhteisollinenmedia.fi

On varsin kuvaavaa että automerkki asettaa tavoitteeksi saada 50 000 fania mutta sanoo ne saatuaan että ei me kyllä tiedetä mitä me näillä faneilla tehdään!

Ismo Tenkanen

>On varsin kuvaavaa että automerkki asettaa tavoitteeksi saada 50 000 fania mutta sanoo ne saatuaan että ei me kyllä tiedetä mitä me näillä faneilla tehdään!

Aivan, entä sitten ne tuhannet yritykset, jotka ovat perustaneet verkkosivuston, mutta eivät itsekään tiedä miksi;-)

Aika moni mainostaja on juuri tuossa tilanteessa, että saitti on ja niitä kävijöitäkin on jo kohtuullisesti, mutta ei oikein tiedetä miten sitä saittia hyödyntää markkinoinnissa, ja miten saada ne saitin kymmenet tuhannet kävijät muutettua euroiksi. Tässä me yritetään auttaa...

Tomi Pyyhtiä

Hyvä kirjoitus Ismo

Tärkeää on miettiä markkinoinnin tavoitteet kuntoon ensin. Ja sen jälkeen oikeasti panostaa mittaamiseen ja mitata suhteessa tavoitteisiin relevantteja asioita.

Markkinoinnin tavoitteiden mittaaminen ja tiedon hyödyntäminen pitäisi nähdä mahdollisuutena tehdä asiat paremmin. Kyseessä siis enemmänkin ajatustavan muutos ja tapa tehdä asioita eri tavalla.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)