Tehoa verkkokauppaan, osa 2: Poista ensioston esteet
Kuinka poltat rahasi nollatutkimukseen?

Radiokanavien kuuntelijalaskenta uudistuu - uudet korjatut luvut toukokuussa!

Konversio.fi on tänään saanut tietoonsa, että radiomainonnan etujärjestö RAB on päättänyt uudistaa Suomessa radiokanavien kuuntelijalaskentaa siten, että uudet luvut ovat entistä vertailukelpoisempia verkkomedioiden kävijämittausten kanssa, ja radiomediaa voidaan jatkossa myydä entistä kilpailukykyisemmin.

Uuden laskentamallin mukaan radiokuuntelijoilta selvitetään, kuinka monesta radiolaitteesta he ovat viikon aikana kuunnelleet mitäkin kanavaa, ja korjataan nykyiset kyselypohjaiset kuuntelijaluvut muuntokertoimilla, jotka lasketaan sen mukaan, kuinka monesta eri radiolaitteesta kanavan kuuntelijat keskimäärin ovat kuunnelleet kanavaa.

Kanavakohtaisten muuntokertoimien avulla saadaan uudet ns. True Listener -luvut, jotka ovat vertailukelpoisia verkkomedioiden Unique Visitor -lukuun, ja siten kuvastavat, miten radio tavoittaa kuulijansa pitkin päivää yhä useammasta käyttöpaikasta.

True Listener -luvut kootaan viikoittain RAB:in sivustolle, ja julkaistaan radiokanavien lähettämien Excel-listojen mukaan automaattisesti joka viikon keskiviikkoaamupäivisin.

Alustavien arvioiden mukaan kärkeen uusissa True Listener -luvuissa menee YLE Radio Suomi, joka tavoittaa joka viikko 6,8 miljoonaa suomalaista. Toiseksi yltää Radio Nova, joka tavoittaa 6,3 miljoonaa suomalaista joka viikko.

RAB:n myyntijohtaja Jukka Rutunen korostaa, että muutos tehdään medioiden vaatimuksesta, koska vertailussa verkkomediaan radiokanavat ovat kärsineet siitä, että Finnpanelin julkaisemat Kansallisen Radiotutkimuksen luvut ovat vääristyneet, koska ne eivät huomioi radion useita käyttöpaikkoja, vaan laskevat erheellisesti kunkin ihmisen vain yhden kerran, vaikka jokaisella ihmisellä on päivän aikana keskimäärin kaksi tai kolme radiolaitetta, joista hän kuuntelee suosikkikanavaansa.

Uudet True Listener -luvut korvaavat KRT-luvut radiomainonnan ns. valuuttatutkimuksena, ja RAB ehdottaa, että sama käytäntö laajennetaan myös Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden radiokuuntelu-tutkimuksiin.

- Helsingissä 1.4. 2010

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)