« "Sosiaalisen median penetraatio" Suomessa? | Pääsivu | Google laittaa kapuloita rattaisiin pimeälle klikkipaketti-myynnille »

10/22/2010

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Juha

No totta kai "web-analyytikot" hääräävät klikkien kanssa. Muuta ei ole tarjolla.

Suoraan sanoen tämä muotivirtausten kera kikkailu ja valtavirran mukana kulkeminen alkaa silloin tällöin ottamaan pannuun.

Ensin Suomessa oli uniikit kävijät, jonka hehkutuksen onneksi THE Tenkanen löi maahan noin sata vuotta (oikeasti viidestä kymmeneen, eiku kaksi vuotta) sitten. Sen jälkeen tämä "oikea" analytiikka, jossa keskitytään verkkokauppaan ja vain verkkokauppaan ja senkin jälkeen vain verkkokauppaan, ja mittarina ovat klikki+konversio. Nyt THE Tenkanen on lyönyt luun kurkkuun tälle ajattelulle, joka keskittyy vain verkkoon.

Onneksi on sellaisia, kuten Kaushik ja Jackson, jotka ovat kirjoillaan alkaneet tuputtaa ns. business-näkökulmaa tekniikka/tilasto-näkökulman sijaan web-analyytikoiden päähän. Suomessa on turha toivo, että tämä ajattelu menisi jakeluun, koska meillä ei ole web-analyytikoita. Se on oikean työn sivussa hoidettavaa hommaa. Tämän huomaa jokainen niistä suurin piirtein paristakymmenestä suomalaisesta, jotka kuuntelevat toisia "web-analyytikoita" IAB:n työryhmissä.

Ismo Tenkanen

No noinhan se suurin piirtein menee. Web-analyytikkona taitaa kokopäivätoimisena olla viitisen ihmistä Suomessa. Ja hekin tekevät myös kaikkea muuta web-analytiikan ohessa.

Googlaamalla ulkomaisten web-analyytikoiden blogeja niin eipä niidenkään taso silmiä häikäise, etenkin jenkkilässä milloin mikäkin klikki-mittauksen alkeet opetellut esittäytyy suurena verkkoliiketoiminnan konsulttina.

Internet-mainonnan yksi este alkaa olla se, että luullaan, että Google Analyticsin avulla voidaan laskea kaiken markkinoinnin ROI. Esteeksi juuri siksi, että ensin mainostajan budjetista 90 % käytetään offline-mainontaan, josta hyväksytään, että se raha menee eikä kassan kasvuna näy, mutta netistä lasketaan heti kampanjan päätyttyä kassa (ja katsotaan GA-tilastot) ja sanotaan että eipä tullut raha takaisin.

Kaushikin kirjaa on pakko kommentoida vielä erillisessä blogissa, rivien välistä pystyi niin selvästi lukemaan katkeruuden siitä, että yritysten johtoa ei ollut hänen 1. kirjansa mukainen klikki-striimi kiinnostanut, vaan haluttiin kysyä mitä tää oikeasti tarkoittaa meidän bisnekselle. Siihen pitikin kirjoittaa sitten kokonaan uusi kirja.

Niin se vaan tahtoo olla, että webbiveikkoja ei jakseta kuunnella niin kauan kuin he eivät osaa tuoda esille, mitä se kaikki jargon oikeasti tarkoittaa yrityksen liiketoiminnalle.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)