« "Merkitkää paras arvauksenne" - lisää nollatutkimusta netissä! | Pääsivu | Syksyn uutuustrendi: Printtimainontaa verkossa! »

10/05/2010

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ismo Tenkanen

P.S. Ihmettelin aluksi, kun Yle.fi puuttuu datasta, ehkä koska se ei tarjoa mainontaa. Yle.fi löytyy kuitenkin AdPlannerista, kun kirjoittaa URLin AdPlannerin Online Activity-kenttään, ja estimaatiksi Google antaa 1,1 miljoonaa eri kävijää viikossa. Ei hassumpi estimaatti tuokaan - kun TNS Metrixin tuorein luku on 1,114 miljoonaa...

Seppo R.

Mielenkiintoisia ja monin paikoin aika osuvia lukuja.

Lukujen oikeellisuudesta voi toki esittää kriittisiä kysymyksiä tyyliin "onkohan Facebookilla tosiaan 2,4 miljoonaa uniikkia visitoria", sillä edes rekisteröityjen eri henkilöiden määrä ei yllä tuohon.

Vastaavasti esimerkiksi Adoben luvussa ylikorostuu toolbarin ladanneiden painoarvo, kun Adobe itse hetkittäin hyvinkin päällekäyvästi tarjoaa Googlen toolbaria.

Mutta puutteistaankin huolimatta ihan tolkullinen lista esimerkiksi Alexaan verrattuna.

Ismo

Hyvä havainto etenkin tuo Adoben suosio, jonka syytä en itse heti keksinyt. Niinhän se tosiaan oli, että Adobe yritti päivityksen yhteydessä väkisin asentaa Google Toolbaria...

Vertailussa Alexaan huomasin myös, että Google ei pistä listaansa paitsi Google.fi:n lukuja, myöskään YouTube:a, joka on Googlen omia palveluja, ja ilmeisesti Googlea on kielletty julkaisemasta YouTuben kävijäestimaatteja... Alexan listassa YouTube on jopa suositumpi kuin Iltalehti, mutta Alexan lista tosiaan painottuu kovasti nuoriin miehiin.

Minusta mielenkiintoinen kysymys on myös tuo Googlen tiedonkeruutapa. Eli kun cookeista ollaan nyt niin kovasti sitä mieltä, että lupa niiden tallentamiseen pitää kysyä jo ETUKÄTEEN, niin Google on nyt sitten "juridisesti korrekti" ja kysyy aina lupaa ennen asennusta, mutta luottaa sitten siihen, että eihän kukaan tosiaan jaksa lukea niitä lakimies-litanioita, joissa on mainittu pikku detaljina, että toolbar by-the-way lähettää Googlelle tiedot kaikista selatuista sivuista... Joskus ihmettelinkin miksi se niin tekee, ja mihin sitä dataa oikein kerätään, mutta nyt se selvisi! Veikkaan että Googlella on tuossa samalla Suomen suurin "nettipaneeli";-)

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)