« Internet kasvanut 10 vuodessa kolmanneksi suurimmaksi mainosmediaksi | Pääsivu | Amazon ja eBay eivät kelpaisi Verkkoteollisuudelle »

02/19/2011

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Mervi Eskelinen

Kiitos tästä! Tämä viimeaikainen hysteria asian tiimoilta on aivan käsittämätön. Ja jostakin syystä valtamedian edustajat ovat lähteneet hysteriaan mukaan. Onko kyse siitä, että Facebookin vaaroilla pelottelulla saa lisää katsojia YLEn pikku ohjelmille ja mainonnan kohdentamisen kauhuilla lisää lukijoita Hesarille?

Timo

Media hakee jännitteitä ja FB skene on niitä tarjonnut viimeaikoina. Siksi kohina. Mutta kieltämättä lapsi mennyt pesuveden mukana.

Ismo

Kiitos kommenteista. Ei ole kyse siitä, etteikö isojenkin medioiden mainonnan myynti tietäisi, mistä on kyse. Fiksuja ihmisiä jokaisesta valtamediasta istuu kabineteissa ja työryhmissä pohtimassa, miten voitaisiin asiallisesti tiedottaa, mistä behavioral targeting -mainonnassa on kyse. Ja että toiminta on täysin laillista ja eettistä.

Mutta kaikki työ valuu vessanpöntöstä alas, kun samaan aikaan samojen medioiden toimituksissa istuu tomppeleita, jotka ruokkivat suuren yleisön ennakkoluuloja levittämällä näitä juttuja, joissa kohdennettu mainonta leimataan käytännössä rikolliseksi puuhaksi, "vakoiluksi", "yksityistietojen myynniksi", "henkilökohtaisten sähköpostien tarkkailuksi" ja milloin mitäkin.

Parasta työtä, mitä siis isot mediat voisivat tehdä, on mennä omaan toimitukseensa pitämään muutaman oppitunnin siitä, miten mainontaa hoidetaan verkossa, ja miten se on täysin lainmukaista ja päivänvalon kestävää toimintaa, eikä mitään henkilötietojen salakauppaa ahneille nettirikollisille, kuten julkisuuskuva on.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)