Mainonnan kohdentaminen ei riko yksityisyyttä
Muistinvaraisen KMT-tutkimuksen tulokset kismittävät tilaajia - mutta vain silloin kun tulokset eivät miellytä

Amazon ja eBay eivät kelpaisi Verkkoteollisuudelle

Suomeen on perustettu verkkoliiketoiminnan edistämistä ajava yhdistys Verkkoteollisuus ry. joka ensi töikseen on asettanut vaatimukset laadukkaalle verkkokaupalle.

Hieman silmiä siristelin, kun noita loputtomia vaatimuslistoja katselin. Eivät nimittäin Amazon, eBay tai sadat muut maailman johtavat verkkokaupat kyseisiä vaatimuksia täytä!

Vaatimuslistalla verkkokaupalle mm. ympärivuorokautinen puhelinpalvelu

Tuntuu, että vaatimuslistan on laatinut umpimielinen juuri eläkkeelle siirtynyt ex-kuluttajaviranomainen tai elämäänsä turhautunut ex-tietoturvavaltuutettu, jolla ei ole aavistustakaan siitä, miten johtavat verkkokaupat maailmalla toimivat. Tai sitten halutaan tosiaan muuttaa maailmaa, tai saattaa verkkobisnes Suomessa sellaiseksi, mitä ainakaan maailmalta ei löydy.

Jotta verkkokauppa läpäisisi "Luotettavaa toimintaa" -kriteerit, olisi sen mm.

- tarjottava asiakaspalvelu puhelinnumeroineen
- järjestettävä ympärivuorokautinen puhelin-asiakaspalvelu, jos verkkokauppa on auki ympäri vuorokauden (kuten 99,9 % maailman verkkokaupoista on)
- vastattava palvelupuhelinnumeroon viivytyksettä
- kerrottava maantieteellinen osoite, jossa verkkokauppa sijaitsee

Vaatimuksia listataan lopuksi yhtä paljon, kuin niitä löytyy kymmenestä eri lähteestä lueteltuna. Ei pelkästään Suomen lain ja EU-direktiivien vaatimuksia, vaan myös erilaisten järjestöjen ja kuluttajaviraston omia suosituksia, joista on tehty suoranaisia vaatimuksia ja edellytyksiä.

Pienyrittäjät pois verkosta?

Loputonta vaatimuslistausta katsellessa ei varmasti ainakaan aloitteleva pienyrittäjä uskaltaudu verkkoon. Miten ihmeessä hän selviäisi noista loputtomista vaatimuksista ja ympärivuorokautisista puhelinpalveluista? Jos Suomen suurimmat tele- ja Internet-operaattorit eivät ole noista asioista selvinneet, vaikka ovat asiakaspalveluaan yrittäneet ulkoistaa mm. Viroon - niin mitä edellytyksiä kenelläkään pienemmällä yrityksellä on pystyttää ympärivuorokautisia puhelinpalveluja, jotka "viivytyksettä" vastaavat ilmaiseen palvelunumeroon?

Kenen asialla?

Jos kynnykset verkkoliiketoimintaan asetetaan tuolle tasolle, jolle ne on nyt listattu, niin edistääkö tämä oikeasti verkkoliiketoimintaa Suomessa - vai estääkö se sitä? Uskaltaako alalle uusia yrittäjiä, uskaltaako kukaan markkinoida ja myydä mitään verkossa, jos vaatimukset verkkokaupalle ovat täysin kohtuuttomat ja epärealistiset?

Lainmukainen ja eettisesti hyväksyttävä liiketoiminta on itsestään selvyys, toimi yritys verkossa tai sen ulkopuolella. Miksi kaikkia lakipykäliä on haluttu listata juuri verkkokauppiaan vaatimuksiksi (ikään kuin vain verkossa niitä tulisi noudattaa), ja miksi tämäkään ei ole riittänyt, vaan on alettu listata sellaisia vaatimuksia, joita mikään laki ei edellytä - ja joita MIKÄÄN ISO VERKKOKAUPPA ei maailmallakaan täytä?

 

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)