« Muistinvaraisen KMT-tutkimuksen tulokset kismittävät tilaajia - mutta vain silloin kun tulokset eivät miellytä | Pääsivu | Hakunäkyvyys sanoilla joita ei haeta ei paljoa auta! »

03/21/2011

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ismo Tenkanen

P.S. Huomasin juuri, että Englannin eBayssa on tällainen sivu, jossa voi raportoida piraatista:
http://reviews.ebay.co.uk/How-to-report-a-counterfeit-pirate-fake-CD-Seller_W0QQugidZ10000000002496888

Pointtihan on tuossa juuri se, että tarvitaan ulkopuolinen taho, joka aktiivisesti puuttuu piratismiin. eBayn sisäiset mekanismit eivät toimi, ja eBay:lle itselleen on tietysti vain hyödyksi, että kauppaa käydään vuosittain miljoonilla taaloilla myös pirattien osalta. Ei ihme, ettei eBay ole ongelmaan millään tavalla puuttunut, vaan katsoo läpi sormien, vaikka hyvin tietää tilanteen.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)