« Ostaja-huijareille stoppi eBayssa | Pääsivu | SEPA tuli - ja tilisiirtojen kaaos luvassa! »

10/13/2011

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Juhani Polkko

Facebook on jo pitkään väittänyt, että heidän kävijälukunsa sisältävät saitille kirjautuneet kävijät viimeisen 30 päivän aikana. Näin esimerkiksi todetaan lehdistön "factsheetissä":

https://www.facebook.com/press/info.php?factsheet
"Users - Over 750 million active (users who have returned to the site in the last 30 days)"

Itse olen tilastoinut silloin tällöin mainostyökalun lukuja. Esimerkiksi kesäkuusta "estimated reach" on Suomessa noussut 35760:lla kävijällä, mutta ikäryhmissä on eroja: 13-17 vuotiaiden sekä 50+ vuotiaiden määrä on hieman laskenut. Kovinta kasvu on ollut 35-49 vuotiaiden ikäryhmässä.

Eli vaikuttaisi siltä, että kyse tosiaankin on aktiivisten kävijöiden, ei kaikkien rekisteröityneiden määrästä. Näin ovat myös Facebookin edustajat jossain yhteyksissä todenneet.

Ismo

Hyvä täsmennys Juhanilta.

Mutta 2,05 miljoonalla kuukausikävijällä Facebook on siis todella kävijämäärissä edelleen ainakin Iltalehden ja Ilta-Sanomien takana, koska niillä on jo viikkotasolla enemmän eri kävijöitä. Todennäköisesti myös MTV3.fi:llä on kuukausitasolla reippaasti enemmän kävijöitä.

Vaikka itsekin olen varmaankin jollekin väittänyt toisin, kun Googlen AdPlannerin mukaan Suomen kärki olisi:
1. Facebook 3,2 milj. käyttäjää
2. Iltalehti 2,6
3. Ilta-Sanomat 2,4
4. Msn 2,0
5. MTV3 1,9
6. HS 1,8
7. Live.com 1,6
8. Suomi24 1,5
9. Blogspot.com 1,2
10. Taloussanomat 1,0

Ja Googlehan puuttuu joukosta, kun Google ei halua kävijämääriään itse paljastaa. Mutta ykkönenhän se olisi, tottakai.

Mielenkiintoista katsoa, mihin asti Facebookin kävijämäärät nousevat, sillä tosiaan kasvu tapahtuu nyt vanhemmissa ikäryhmissä, ja tämän tästä sinne ilmaantuu joku 50+ tuttu.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)