Huijausmarkkinoinnista tullut netin arkea
PayPal setvii SEPA-maksusolmujaan

Google leikkaa avainsanat pois analytiikasta "rekisteröidyiltä käyttäjiltä"

Google on ilmoittanut, että se siirtää jatkossa Googleen sisäänkirjoittautuneiden käyttäjien Googlen hakukoneissa tekemät haut suojattuun (https)-yhteyteen, jonka jälkeen rekisteröityneen käyttäjän avainsanat eivät näy mm. Google Analytics-tilastoista. Käytännössä tämä ilmenee siten, että ei-rekisteröityneiden käyttäjien avainsanat näkyvät edelleen normaalisti Web-analytiikassa, mutta Googlen https-hakukoneesta tehdyt haut näkyvät tilastoissa kyllä Googlesta tulleina, mutta avainsanalistaan ilmestyy rivi: (Not provided)

Adwords_notprovided

Olen esimerkiksi itse aktiivisena Google-tilien (Google AdWords, Google Analytics, Double Click) käyttäjänä jatkuvasti Googlen hakukoneissa sisäänkirjoittautuneena, jolloin jatkossa siis omat hakuni eivät tule näkyviin kenenkään Web-analytiikkaan. Nähtäväksi jää, kuinka suureksi tämä "(Not provided)"-rivi tulee kasvamaan Web-analytiikan avainsana-listauksissa, mutta hieman ihmetyttää nyt Googlen perustelut asialle.

Google suojaa yksityisyyttä - mutta vain luonnollisissa hauissa!

Google nimittäin perustelee virallisessa blogissaan asiaa yksityisyys- ja tietoturva-argumenteilla, mikä ontuu pahan kerran.  On totta, että perinteinen lokidata paljastaa hyvin paljon käyttäjästä, sillä jokaiselle web-palvelimelle kertyvä lokidata listaa ip-numeroittain tehdyt haut ja avainsanat, silloin kun ne ovat johtaneet linkkiin ja siirtymiseen ko. web-sivustolle. Eli kuka tahansa lokidatan kerääjä ja analysoija voi tutkailla, mitä mistäkin IP-numerosta tulleet ovat hakeneet sivustolta, jonka lokidataa tutkitaan.

Mutta eihän Google Analytics ole koskaan raportoinut avainsanoja Ip-numeroittain, vaan tuo data on jäänyt Googlen omille palvelimille. Google Analytics ei siis ole millään tavalla paljastanut hakuja tehneiden IP-numeroita, mutta taitava GA-analyytikko on pystynyt tarkastelemaan avainsanoja palveluntarjoajittain. Viimeksi mainitut ovat kuluttajien kohdalla heidän Internet-operaattoreitaan kuten Elisa, Saunalahti, Nebula jne., mutta yrityskäyttäjien osalta yleensä heidän yrityksensä nimi. Niinpä esimerkiksi minä pystyn katsomaan Google Analyticsistä, että lokakuussa Luottokunta on hakenut avainsanalla "Sepa ongelmat" Googlesta tietoa, ja löytänyt blogini...

Yksittäisiä käyttäjiä tai heidän henkilöllisyyksiään data ei toki paljasta, ja Googlen selitykset siitä, miten nyt sisäänkirjoittautuneiden käyttäjien haut salataan, ja muiden käyttäjien data jätetään normaalisti analysoitavaksi, eivät oikein vakuuta. Erityisesti nyt haiskahtaa se, että maksettuja mainoksia tämä avainsanojen leikkaus ei koske - vaan ainoastaan orgaanisia eli luonnollisia hakuja.

Kun sitten maksettujen mainosten yhteydessä käytetyt avainsanat paljastetaan normaalisti, on moni analyytikko aiheellisesti epäillyt, että ko. toimenpiteellä halutaan vain ohjata markkinoijien panostukset hakuoptimoinnista maksulliseen hakumarkkinointiin. Ajatellaan esimerkiksi verkkokirjakauppaa tai matkatoimistoa, joka haluaisi Web-analytiikalla analysoida ostajien käyttämiä ja hyvin konvertoituvia uusia avainsanoja, esim. kirja- tai kirjailijanimikkeitä tai matkakohteita, joita on etsitty ennen kirja- tai matkaostoksia. Nyt siis Google toimii jatkossa siten, että maksetuista mainoksista nuo avainsanat saa aivan normaalisti - mutta maksuttomista hauista eli luonnollisista hakutuloksista alkaa tulla yhä enemmän "not provided"-tietoja - eli markkinoija ei saa tietää, millä avainsanalla esim. ostokseen asti konvertoitunut asiakas tuli verkkosivulle, jos tämä oli kirjautunut Googleen ja tuli Googlen kirjautuneille käyttäjille tarjoamasta secure-yhteydestä eli https://www.google.com.

En oikein itsekään näe, mitä muuta tarkoitusta tämä nyt palvelee, kuin Googlen omaa hakumainonnan myyntiä. Eli long tail -nimikkeiden myynti maksetuilla avainsanoilla näkyy, mutta yhä useammin luonnollisten hakutulosten avainsanat eivät näy. Siispä mainostajaa yllytetään satsaamaan yhä enemmän maksettuihin avainsanoihin - ja vähentämään satsauksia hakukoneoptimointiin, joka toisi lisää ilmaisia hakuja. No, kaikkihan me tiedämme, miksi Google aikanaan loi ilmaisen analytiikkaohjelmansa. Tai ei luonut, vaan osti markkinoilta valmiin tuotteen, ja brändäsi sen Google Analytics'iksi. Vastaus: buustatakseen maksettua Google-hakumainontaa.

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)