Mediasuunnittelu verkkomediassa ei toimi printin ehdoin
Nettikatalogibisnes sukeltaa - ja syystä!

EOS siirtyi presidenttikisan johtoon!

Kirjoitin 7. tammikuuta blogiini, että "näyttää siltä, että vain sosiaalinen media tällä hetkellä siis tietää, että vaalien toisella kierroksella kohtaaavat - jos sellaista ylipäänsä tulee - Haavisto ja Niinistö."

Nyt saman tietävät jo nekin jotka ovat jättäytyneet tämän vaarallisen interwebin ulkopuolelle.

Mielenkiintoisinta vaalien toisella kierroksella tulee olemaan jälleen se, minkä median toimittajalla moraali joustaa eniten räikeimpään vaalikyselytulosten vääristelyyn. Melkoisia ennätyksiä on nyt tehty jo ensimmäisen vaalipäivän kynnyksellä.

YLE:n uutiset sai Taloustutkimukselta tutkimustulokset, joissa ei ollut lainkaan laskettu tuloksia "kaikkien vastanneiden osalta". Taloustutkimuksen tutkijat kun olivat ilmeisestikin hoksanneet, että liki 33 % äänioikeutetuista (1,36 miljoonaa suomalaista) oli jo äänestänyt siinä vaiheessa, kun tulokset julkistettiin, jolloin "kantaansa ottamattomissa" oli totta kai suuri joukko jo äänensä antaneilta. Heiltä on vähän nolo tiedustella "ketä äänestäisitte, jos vaalit olisivat nyt" - jolloin totta kai EOS-vastaajien osuus nousi uusiin ennätyksiin...

YLE:n toimittajia tutkimusyrityksen suositukset eivät kuitenkaan tyydyttäneet, vaan he omin päin laskivat tulokset kuitenkin "kaikista vastanneista", jolloin eos-vastaajien osuus nousi ennätykselliseen 30 prosenttiin - ja näin saatiin piirrettyä TV1:n pääuutislähetykseen graafi, jossa Niinistön kannatus oli enää vaivaiset 29 prosenttia... EOS siis nousi johtoon - ohi Niinistön!

Nyt tuleekin vaali-iltana olemaan mielenkiintoista kuunnella YLE:n toimittajien selityksiä siitä, miten heidän oma "viimeinen ennuste" meni niinkin pieleen, jos Niinistön todellinen vaalitulos tulee olemaan - kuten voi mielipidekyselyistä päätellä - 40-45 % luokkaa.

Iltalehden toimittaja pani vielä paremmaksi, ja teetätti mainoslööpin, jonka mukaan "NIINISTÖ ROMAHTI TOTAALISESTI" - perjantain printtilehden uutislööppi. IL:n omassa kyselyssä Niinistön osuus kantansa kertoineista oli tosin edelleen 44 % - ja kaikkien muiden ehdokkaiden yhteenlaskettu kannatus ei ollut noussut yhtään edellisestä IL-kyselystä, mutta nythän onkin kyse siitä, kenen toimittajan moraali joustaa eniten, joten voitto tässä sarjassa ilman muuta Iltalehdelle. Ja kun copy-paste-journalisteja on Suomessa satoja, niin samaa uutisotsikkoa siteeraa nyt äkkiseltään googlaten noin 50 muuta verkkomediaa...

Seuraavat kaksi viikkoa saammekin sitten nauttia aivan ennätyksellisestä mediasirkuksesta, jossa saamme jännätä, tuleeko tosiaan EOS:stä valtakunnan seuraava presidentti.

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)