Verkkokaupan käytettävyys on asiakkaan ongelma
Mediasuunnittelu verkkomediassa ei toimi printin ehdoin

YLE:n presidentti-kyselyn tulokset: Haavisto kakkonen, Niinistöä kannattaa edelleen yli puolet vastanneista

Presidenttipeli käy mediassa kuumimmillaan. Kukin media vuorollaan kertoo, miten toinen kierros vaaleissa on jo varma, ja miten Niinistön kannatus on "romahtanut". Sitten kun katsoo itse "tutkimustuloksia", niin huomaakin, jälleen kerran, miten median mukaan vahvimmin kasvussa onkin "ei osaa sanoa" - vastanneet. Marraskuussa heitä oli YLE:n Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä 15 %, joulukuussa 25 %, tammikuun alussa julkaistussa kyselyssä jo 29 %. Tätä menoa EOS voittaa vielä koko kisan!

Jos taas luvuista putsataan - niin kuin tietenkin pitäisi - epävarmat ja ne, jotka eivät aio lainkaan äänestää - ehdokkaiden kannatuskehitys näyttää YLE:n Taloustutkimuksen mittauksessa seuraavalta, ks. taulukko alla. 

Haavisto on siis liki tuplannut kannatuksensa joulukuulta - tätä ei yksikään media ole julkistanut. Näyttää siltä, että vain sosiaalinen media tällä hetkellä siis tietää, että vaalien toisella kierroksella kohtaaavat - jos sellaista ylipäänsä tulee - Haavisto ja Niinistö...

Alla siis Taloustutkimuksen YLE:lle mittaamat tulokset kolmessa edellisessä kyselykierroksessa. Lähde: YLE:n nettisivut. Tuoreimmat tutkimustulokset:
http://www.yle.fi/tvuutiset/uutiset/upics/liitetiedostot/presidenttikysely_vastaukset.pdf

 

 

Marras Joulu Tammi
Paavo Arhinmäki 3 5 5
Eva Biaudet 4 4 3
Sari Essayah 1 2 2
Pekka Haavisto 7 7 12
Paavo Lipponen 8 7 6
Sauli Niinistö 58 53 52
Timo Soini 9 10 9
Paavo Väyrynen 10 12 11
  100 100 100

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)