Aikamatka 10 vuoden taakse: Mainostajaa sopii edelleen huijata
HS yritti hyökätä Googlen ja Facebookin kimppuun - mutta kusi suoraan omaan pesäänsä

Journalismin rappio yritysten markkinoinnin vika?

Mikael Jungnerin tuore blogi hakee journalismin rapppioon syyllisiä varsin yllättävästä suunnasta:

http://blogit.iltalehti.fi/mikael-jungner/2012/02/18/kirjurijournalismi/

Kirjoituksessa kuvataan, miten journalistit uutterasti vanhoina hyvinä aikoina taistelivat oikean totuuden esiin tuomiseksi, kun kaikkialta muualta vyöryi manipulaatiota.

Ihan tuossa tulee tosiaan mieleen "vanhat hyvät ajat 70-luvulta", jolloin Kaarle Nordenstreng opetti  tiedotusopin opiskelijoille, miten joukkotiedotuksen (jonka yksisuuntaisuutta Nordenstreng erityisesti korosti) päätehtävä yhteiskunnassa on hegemonian tukeminen. Nordenstrengin oppien mukaan joukkotiedotuksen objektiivinen funktio yhteiskunnan makrotasolla oli joukkotiedotuksen asettuminen hegemonian välikappaleena vallitsevien ajattelutapojen säilyttäjäksi. "Joukkotiedotuksen pääosa ei missään yhteiskunnassa voi asettua vallitsevaa hegemoniaa vastaan".

Yhden totuuden yhteiskunta tavoitteena?

Mikael Jungner on kirjoituksessan varmasti täysin aiheellisesti huolissaan journalismin nykytilasta, ja kirjoittaa: "Valitettavasti myöskään nouseva sosiaalinen media ei tätä vajetta täytä, sillä sosiaaliselta medialta puuttuu se vuosien aikana hitaasti syntyvä uskottavuus, johon luottamus perustuu. Olemme kulkemassa kohti maailmaa, jossa on vain mielipiteitä, ei mitään mikä nousisi noiden mielipiteiden yläpuolelle. Olemme palaamassa jänkkäämisen yhteiskuntaan. Totuus on tuon maailman ensimmäinen uhri."

Jungnerin maailmassa siis journalismin jalo tehtävä oli etsiä "oikeinta mahdollista versiota totuudesta", ja "tavoittelemalla totuutta saatiin vastapaino kaikkialle vyöryvälle manipulaatiolle".

Yllättävää on nyt sitten se, minkä Jungner kokee tämän journalistisen totuuden uhaksi: "Yhä harvempi ammattilainen voi käyttää yhä vähemmän aikaa journalistisen totuuden etsintään. Samaan aikaan yritykset ja yhteisöt ovat palkanneet lisää ammattilaisia ja käyttävät yhä runsaammin varoja saadakseen oman yksipuolisen viestinsä läpi. Koska yhteisöjen omalta viestinnältä puuttuu journalistinen uskottavuus, pyrkivät ne kaikin tavoin valjastamaan kiireen ja taloudellisen epävarmuuden ahdistaman median omien hankkeidensa vetureiksi."

Onpa pelottavaa tekstiä. Siis nyt Jungnerin mielestä yritykset ja yhteisöt ovat "palkkaamalla ammattilaisia" markkinointiviestintäänsä uhkana journalistisen totuuden löytymiselle.

Aivan tästä tulee mieleen Nordenstreng, joka piti suurena uhkana "kapitalistissa yhteiskunnissa" sitä, että joukkotiedotus siellä välittää myös sellaista sanoma-ainesta, joka on omiaan aiheuttamaan painetta vallitsevia ajattelutapoja vastaan".

Hyvänen aika! Siis nyt sosiaalisen median aikakautena, ja erityisesti kun yritykset ja yhteisöt palkkaavat ammattilaisia markkinointiviesintään, peittyy oikea journalistinen totuus! 

Näin lausuus siis Yleisradion ex-johtaja.

Olen sanaton!

t. Ismo Tenkanen
P.S. Suosittelen luettavaksi tätä Risto Uimosen Kalevaan kirjoittamaa kirja-arvostelua, jossa kuvaillaan, miten "Tampereella koulutettiin toimittajia, joiden oli määrä ottaa tiedonvälitys hallintaansa Yleisradiossa ja suurissa sanomalehdissä." Luojan kiitos tuo ei onnistunut - muuten eläisimme nyt "yhden oikean totuuden" maailmassa, tuossa Jungnerin ihannemaailmassa!

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)