« HS yritti hyökätä Googlen ja Facebookin kimppuun - mutta kusi suoraan omaan pesäänsä | Pääsivu | Facebook katoamassa ja Suomi palaamassa takaisin sanomalehtiaikaan? »

05/06/2012

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Niitamo

Tämä tietojen hyödyntäminen tai "myyminen" ei ole itselleni niin tuttua aluetta, mutta haluaisin ymmärtää sitä paremmin...

Mutta miten sitten pitäisi ymmärtää (tai miksi nimittää sitä kun...) kun esim. Deal Dashin tj, William Wolfram kertoi että kun ihmiset kirjautuvat facebookin sosiaalisella liitännäisellä heidän senttihuutokauppapalveluunsa, yritys saa hyvin tarkkaa tietoa todellisista asiakkaistaan (eikä pelkästään yhdestä henkilöstä vaan tämän koko verkostostaan) eli kolmansien osapuolen tiedoista.

Olikin ollut aluksi niin että Deal Dashissa luultiin että heidän pääasiallinen asiakasryhmänsä ovat kilpailunhaluiset nuoret miehet joita kiinnostaa uusi teknologia ja senttihuutokauppa. Mutta Facebookin kytkeminen tuotti rikasta verkostoanalyyttista dataa siitä että sillä hetkellä aktiivisin käyttäjäkunta ovat vasta eläköityneet naiset. Näiden Facebookin tilin välityksellä jotain palvelua käyttävien ihmisten koko julkisen elämän piiri sosiaalisessa mediassa (tai heidän tuottamansa data) voidaan kytkeä markkinointitarkoituksiin.

Eli vain että kirjaudumme johonkin palveluun (näennäisen ja käytännöllisen kätevästi) facebook-tunnuksillamme tarkoittaa että tarjoamme heille rikasta verkostodataa jonka "noodeina" ovat ihmiset, erilaiset kiinnostuksen kohteet ja näiden väliset suhteet. Antaessamme tietoa itsestämme paljastamme myös mm. tärkeät läheiset ihmissuhteemme, ystäviemme ja läheistemme kiinnostuksen kohteet ja välitämme kaikilta omilta kontakteiltamme samaa rikasta verkostodataa ym ym.

Yksi karkeimpia esimerkkejä mitä itselleni tullut vastaan tästä on mm. se että jotkin mobiilisovellukset ovat jääneet kiinni (esim. http://venturebeat.com/2012/02/14/iphone-address-book/) siitä että käyttäjän puhelimen koko osoitekirja skannataan pavelun palvelimille ja tällöin myös oman puhelinkirjamme sisältö välitetään palveluntarjoajille hyödynnettäväksi ilman että käyttäjältä on edes kysytty. Varsinkaan ne kolmannet osapuolet joiden tietoja me jatkuvasti tietämättämme "vuodamme" omista verkostoistamme välillisesti eivät edes tiedä että tiedot jotka he ovat meille kahdenkeskisesti uskoneet (esim. henkilökohtainen sähköpostiosoite) ovatkin jo jossain ihan muualla mainostajan saatavilla ja käytössä.

Emmekö me tässä näitä meille maksuttomia sosiaalisen median palveluita käyttäessämme käytännössä luo sitä arvoa, jolle niiden takana olevien yritysten bisnes perustuu? Eikö Facebook tosiaan mielestäsi tässä käytännössä myy käyttäjätietoja eteenpäin kolmansille osapuolille?

Ismo Tenkanen

Facebookin mainostamiseen ja Privacy Policyyn voi kuka tahansa tutustua:
http://www.facebook.com/ad_guidelines.php

Siellä on Privacy-ohjeissa yksiselitteisesti kielletty kuvailemasi tapainen toiminta, sillä vain käyttäjän omalla suostumuksella voidaan hyödyntää FB-käyttäjien antamia tietoja.

>You may use information provided directly to you from users if you provide clear notice to and obtain consent from those users and comply with all applicable laws and industry guidelines.

Molemmissa esimerkeissäsi näyttäisi vielä siltä, että lain rikkoja olisi 3. osapuoli, joka yrittää käyttää FB-dataa tuossa jotenkin apunaan - vastoin Facebookin omia Privacy-sääntöjä.

Lait ja "toimialasäännöt" (ks. IAB etc. - ne ovat paljon tiukemmat kuin laki määrää) koskevat Facebookia ihan kuten muitakin yrityksiä, eikä Googlen ja Facebookin kokoisilla yrityksillä ole mahdollisuutta lähteä tekemään tietoisesti mitään rikollista. Loppuisi bisnes aika lyhyeen.

Tällaisia blogi-höpinöitä suuryritysten toimista voi kuka tahansa puskista nimettömänä väittää, ei tällaisilla heitoilla ole mitään arvoa. Ei muuta kuin oikeasti faktat pöytään, tekemään sitä tutkivaa journalismia ja osoittamaan, että FB tai Google tekee rikollista toimintaa yksityisyyttä vastaan.

Luulen että aika moni hutkiva journalisti on sitä jo yrittänyt. Missä ovat tulokset?

Suomalaisten journalistien suurimmat "saavutukset" ovat ainakin toistaiseksi olleet kaikki uutisankkoja, joita on noloina selitelty pari päivää kohun jälkeen, että "pelästyminen sentään oli aitoa" tietovuodosta, jota ei ollut koskaan tapahtunut...

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)