« Flexcash ja FC Perintä - joustavaa perintää tyhjästä | Pääsivu | Printin logiikka ei toimi verkkomedian yleisömittauksessa »

08/13/2012

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Joona

Täysin samaa mieltä. Jos mietitään tuota AIDAa niin SoMen rooli on siinä AI-vaiheessa jolla saadaan lisää porukkaa "myyntisuppiloon". Kun ihmiset on saatu omalle sivustolle, voidaan tuotteita tai palveluita sen jälkeen myydä.

Tässä on yks esim FB-mainosten ongelma. Tai oikeastaan se ongelma on siinä, miten niitä käytetään - koitetaan myydä suoraan FB:stä. Esim mulle on näytetty paljon mainoksia Led-kattovalaisimista tai vastaavista. En osta mitään tollasia FB:stä koska en tiedä tarvitsevani moisia. Mutta jos näytätte miksi ko-tuotteet on parempia kun jo olemassa olevat ratkaisut... Saatan ehkä ostaakin.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)