Media murroksessa - muutos kiihtymässä
Mediatoimiston toimintamallia maailmalta - kenen etu se olisi?

Google löytää väärin?

MarMain otsikon "Google löytää väärin" alta löytyi uskomaton marmatus, jonka mukaan "Google sensuroi ja vääristää internetiä". Lehden uutispäällikön mielestä Googlen pitäisi näyttää Internet "sellaisena kuin se on", eikä vain hyvin hakuoptimoituja sivuja.

Voi hellan lettas.

Hakukoneiden tehtävä ei todellakaan ole näyttää "satunnaista" otantaa verkkosivuista, vaan niiden tehtävä on nimenomaan rankata verkon miljardeja sivuja jonkinlaiseen järjestykseen, ja ennen muuta auttaa verkon käyttäjää löytämään relevanteimmat sivut etsitylle hakutermille.  

"Jos haluan rajata hakujani, osaan tehdä sen myös itse", oli toimittajan lausahdus. Ihanko totta, haluaisit siis kahlata verkon kymmeniä mlijardeja sivuja itse, hakukoneiden auttamatta sivujen rankingissä millään tavalla? Google yksin on indeksoinut n. 50 miljardia sivua, ja vaikkapa avainsanalla "search engine optimization" löytyy 102,000,000 osumaa. Kyllä olisi ihan verrattoman kivaa, jos Google esittäisi ne sitten satunnaisessa järjestyksessä, jotta "ennakkoluuloton", sensuuria pelkäävä markkinointitoimittaja saisi löytää sieltä haluamansa.

Erityisen järkyttynyt toimittaja oli Tanskan Googlen viestintäpäällikön kertomasta, että "Google antaa aina sen tuloksen, jonka se uskoo olevan käyttäjälle kaikkein olennaisin". Onhan se nyt ihan pöyristyttävää, että Google pyrkii olettamaan, mitä käyttäjä on etsimässä, ja pyrkii esittämään hakutulokset itse arvelemassaan paremmuusjärjestyksessä. Miten paljon hienompaa olisikaan, jos hakutulokset olisivat satunnaisessa järjestyksessä...

Hakukoneen rooli tiedon haussa

Hakukoneiden kesken on - luojan kiitos - kova kilpailu, siis muualla kuin Suomessa, jossa 95 % tai jopa useampi pitäytyy pelkästään Googlen hakukoneessa. Juuri siksi Googlessa kuten muissakin hakukoneissa työskennellään jatkuvasti hakualgoritmien kehittämisessä, ja pyritään koko ajan niitä kehittämään, jotta hakutulokset todellakin olisivat mahdollisimman relevantteja. Ilman näitä algoritmejä ja hakukoneen tietokantaan indeksoitujen sivujen rankingia, niiden relevanttiuden mukaisesti, hakutulokset olisivat todellakin täyttä kaaosta, ja ihmiset yksinkertaisesti vaihtaisivat hakukonetta parempaan.

Ajatellaan vaikkapa yrityksemme nimeä Media Contacts. Kuinka monta osumaa löytyy tuolle avainsanalle Googlen indeksoimista web-sivuista? Vastaus: "About 724,000,000 results". Jos siis mitään "optimointia" ei olisi, niin yrityksemme sivusto hukkuisi tuohon massaan, kun se nyt löytyy Googlen ykkössijalta, tuolla hakutermillä. Vastaavasti "markkinointi ja mainonta" matchaa 480.000 hakuosumaan, mutta samanniminen lehti menee hakutuloksen ykköseksi.

Google ei paljasta algoritmejään, mutta neuvoo kyllä itsekin, miten optimoida web-sivut hakukoneystävällisiksi, eli miten hakukoneet esimerkiksi päättelevät, mitkä sanat sivuilla ovat tärkeitä. On totta, että esimerkiksi Suomessa on loputtomasti yrityksiä ja jopa verkkokauppoja, joissa hakuoptimointia ei ole tehty, ja yritykselle tärkeimmät sanat ja termit on huolella piilotettu hakukoneilta. Mutta väite siitä, että hakukoneiden pyrkimys etsiä web-viidakosta se käyttäjälle olennaisin sivu, olisi "sensurointia", on täysin absurdi. Hakukone tuo järjestystä kaaokseen, ja jos se ei toisi, se ei olisi "hakukone" vaan "arvontakone".

"Googlen määräämiä sisältöjä ja mainoksia"

"Jos Google saa päättää liikaa, löydämme pian helposti vain Googlen määräämiä sisältöjä ja mainoksia, joista rahat valuvat Googlelle." Aivan, jos todella "Google määrää" liikaa, niin käyttäjä on vapaa vaihtamaan hakukonetta. Googlen tietokannassa kuitenkin on 50 miljardia sivua, kilpailija Bingillä alle 20 miljardia, Yahoolla alle 5 miljardia. Hakukone, joka ei pyrkisi millään tavalla "rankkaamaan" sivuja järjestykseen, ei saisi juuri muita käyttäjiä, kuin MarMain uutispäällikön, joten kovin suurta määrää sivuja sen indekseistäkään tuskin löytyisi.

Googlen ranking mainoksille on myös rakennettu niin, että vain relevanteimmat mainokset pääsevät "paraatipaikoille" - toisin kuin verkkomedioissa, joissa kuka tahansa tollo voi ostaa rahalla etusivun paraatipaikan mainoksen - ja mainostaa tuotetta, joka ei ole millään tavalla relevantti lukijalle. Ei ole verkkomedioilla vielä laatupisteitä, joiden perusteella huolehdittaisiin siitä, että mainos jollain tavalla vastaisi loppukäyttäjän intressejä - ja että klikin takaa laskeutumissivultakin löytyisi jotakin, joka olisi median lukijalle relevanttia. Google sen sijaan pyrkii juuri tähän.

Toimittajan kauhuskenaariossa "Entäpä jos Google päättää, että haluan nähdä vain Rainbow mainoksia enkä lainkaan Pirkka-mainoksia saati Lidlin Grillimaisteri-mainoksia?"

Minusta tuntuu, että tuollainen kauhuskenario jo löytyy. Vaikkapa tämän päivän sanomalehden kannessa on mainoksia, joita media on sinne ihan itse - vieläpä rahaa vastaan - ottanut, eikä suinkaan lukijan preferoimia mainoksia! Törkeätä!

 

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)