Banner-kampanjaostaminen perinteisen median termein - voittajiksi Facebook ja Msn?
Media murroksessa - muutos kiihtymässä

Lehtimainonta houkuttelee parhaiten nettihakuihin?

Tänään MarMain uutisista saimme lukea tutkimuksesta, jonka mukaan "lehtimainonta on kaverien suosittelun jälkeen tehokkain keino saada kuluttaja hakemaan verkossa tietoa yrityksestä, tuotteesta tai palvelusta".

Tutkimustulos oli saatu kyselytutkimuksella, jossa oli kysytty "millä perusteella" käyttäjät siirtyvät nettiin tekemään hakuja, ja vaihtoehtoina oli sitten mm. kaverien suosittelut ja mainonta eri medioissa. Tästä oli saatu prosenttijakaumat, että kaverien suosittelun perusteella nettihakuja tekee 46 %, 42 % sanomalehti- tai aikakauslehtimainosten perusteella, 36 % TV-mainosten perusteella, 20 % suoramainosten ja 20 % banner-mainosten perusteella.

Kysely ja johtopäätökset

Markkinatutkijan vanha nyrkkisääntö on, että garbage in - garbage out, joka pätee hyvin tällaisiin kyselyihin. Mitä kysymys siis itse asiassa selvittää? Selvittääkö se sitä, mikä oli käyttäjän peruste siirtyä nettihakuun? Olisiko jopa niin, että eri hakujen takana on hyvin erilaisia motiiveja, ja erilaisten motiivien yleisyys on kiinni siitä, kuinka usein näitä tapahtuu, ennen tätä "tutkittua asiaa" eli nettihakua?

Analogisesti voisi kysyä, mitä olet yleisimmin tehnyt ennen lounasta. Listaamme erilaisia vaihtoehtoja, teemme kyselyn ja raportoimme niiden prosenttijakaumat. Jotkut ovat ajaneet autoa, jotkut istuneet työpöydällään, jotkut olleet palaverissa, jotkut käyneet lenkillä. Jos mukana on asioita, joita harvemmin tehdään, ne myös edeltävät harvemmin lounastamista. Ne, joita tehdään useammin, ovat yleisempiä myös jakaumissa.

Miksi lehtimainonta edelsi useimmin hakua kyselyssä?

Runsaat puolet mediapanostuksista käytetään edelleen printtilehtiin. Silloin printissä on siis edelleen aika paljon enemmän mainontaa kuin vaikkapa netissä, ja printtimainoksia on luettu useammin kuin vaikkapa kuunneltu radiomainoksia tai katseltu nettibannereita. Se, kuinka hyvin sitten vaikkapa sanomalehtimainos, radiomainos tai banner-mainos OHJAAVAT kävijän nettin hakukoneille, sitä ei tällainen kyselytutkimus kerro, ei ainakaan tuollainen kysymyksenasettelu.

Jos halutaan tutkia, miten ostoprosessin aikana asiakas altistui erilaiselle mainonnalle, voidaan toki kysyä, huomasiko tämä käyttäjä juuri ko. tuotteen mainoksia jossain eri medioissa, ja missä. Toisaalta tällaisiin tutkimuksiin saadaan yleensä kyllä sen tyyppisiä vastauksia, että kyllä, näin TV-mainontaa, vaikka mitään TV-mainoskampanjaa ei olisi ollutkaan. Eli ihan aukotonta ei ole logiikka sillonkaan.

Jokainen mainostaja, joka on itse vertaillut eri medioiden ohjaavuutta nettiin, tietää kuitenkin kokemuksesta, että netistä on lyhin tie nettiin - sieltä sohvan pohjalta vaikkapa aikakauslehden parista tai keittiön pöydältä sanomalehden ääreltä on jo aika paljon pidempi matka. Radiosta on lyhyt tie nettiin, jos kuuntelu tapahtuu esim. töissä netin ääressä, tai televisiosta lyhyt tie nettiin, jos katsojalla on vaikkapa iPad tai älypuhelin sylissään. Mutta että sanomalehtimainonta houkuttelisi muuta mediamainontaa paremmin nettihakuihin - se ei yksinkertaisesti pidä paikkansa!

Tervetuloa mittaamaan asiaa kuitenkin kanssamme, hyvä mainostaja!

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)