Viimeisen klikin tuijottelu on historiaa kampanjamittauksessa
Hakumainonta kasvaa eniten

Numerotele kauppaa näkyvyyttä "Helsingin alueen sähköiseen puhelinluetteloon"

Minulle soitti tänään jo toisen kerran noin kuukauden sisällä puhelinmyyjä, joka tarjosi näkyvyyttä "Helsingin alueen sähköisessä puhelinluettelossa". Koska viimeksi myyjä ei päässyt muutamaa lausetta pidemmälle, päätin tällä kertaa oikein rauhallisesti ja huolellisesti kuunnella myyntispiikin, kysymättä mitään tarkempaa yrityksestä, jota myyjä edustaa. Myyjä oli tuttuun tapaan "tarkistamassa yhteystietojamme" huolella, ja varmistamassa, että keskustelee asiasta päättävän henkilön kanssa yrityksessä. Myyjä kertoi, ettei varmuudella tiedä, kuka yrityksestämme on aiemmin sopimuksen tehnyt, mutta antoi siis ymmärtää, että yrityksellämme on voimassa oleva sopimus ja nyt ollaan vain yhteystietoja tarkistamassa.

Missään vaiheessa myyntispiikkiä myyjä ei paljastanut, mihin hänen tarkistamansa tiedot päätyvät, vaan korosti vain sitä, miten ne löytyvät "myös" sähköisesti ja mobiilisti. Pelkkä yhteystietojen ylläpito olisi sitten maksanut 95 euroa, ja laajempi "näkyvyyspaketti" 189 euroa. Tähän asti oli siis edustettu ainoastaan Helsingin alueen alueellista puhelinluetteloa, ja sen sähköistä versiota.

Siinä vaiheessa, kun aloin kysellä, onko myyjällä todellakin oikeus esiintyä Helsingin seudun puhelinluettelon nimissä, alkoi sitten sävy muuttua, ja äkkiä paljastuikin, että itse asiassa Suomen numerokeskus Oy:stä tuleekin tämä puhelu, ja numerotele.fi on se netistä löytyvä katalogi, jonne nämä kysytyt tiedot päätyvät. Eivät suinkaan Helsingin seudun/alueen puhelinluetteloon.

Myyjän esimies vielä erikseen vahvisti, että myyntipuhe meni ihan heidän sääntöjensä mukaisesti, aivan kuten pitikin. Keskustelussa hän perusteli myyjiensä soittamista Helsingin alueen puhelinluettelon tai sen sähköisen version nimissä sillä, että nämä ovat ihan yleisiä sanoja, joita ei "kukaan omista".

Sitä täyttyykö tässä markkinointirikos, puntaroi ehkäpä tulevaisuudessa markkinaoikeus. Oikeuden pohdittavaksi tulee varmastikin mm. se, jääkö puhelinmarkkinoinnin kohteelle väärinymmärryksen mahdollisuus siitä, mitä hänelle ollaan tarjoamassa. Tapaus Numerotelen mahdollista tulevaa käsittelyä odotellessa voi käydä tutustumassa markkinaoikeuden päätökseen 27.3.2012 tapaus Directasta.

- Ismo Tenkanen

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)