Urkintakohu osoittaa viranomaisten asiantuntemattomuuden verkkoasioissa
Attribuutiomallinnus avautui Google Analyticsiin

Ulkoistitko laittoman markkinointisi?

Tulospohjaisen markkinoinnin ja digimarkkinoinnin kiihtyessä yhä useampi suomalainenkin yritys on sortunut siihen, että on ulkoistanut lainvastaisen markkinoinnin partneriyritykselle, joka toteuttaa laittoman markkinoinnin. Viime viikkoina olen törmännyt vastaavaan mm. suurien Internet-operaattorien ja lehtitalojen toimeksiannosta. Partneriyrityksenä on usein pieni, yhden tai kahden hengen puulaaki, joka tarjoaa mainostajalle ratkaisujaan tulosperusteisesti, eli mainostaja maksaa esim. vain liideistä tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötiedoista, tai komission syntyneistä kaupoista.

Kuin taluttaisi lammasta teuraalle

Tuontyyppinen toiminta on vain kovin lyhytnäköistä, kuin taluttaisi lammasta teuraalle. Hetken aikaa voi ovipumppu laulaa ja kauppa käydä, mutta kauanko menee, kun viranomainen keksii - esim. sosiaalisen median levittäessä asiaa - laittomat markkinointikeinot, ja sitten odottaa syyte paitsi partneria, suurella todennäköisyydellä myös toimeksiantajaa, joka on ulkoistanut laittoman markkinointimenettelyn partnerilleen, eli maksaa rikoksen tekemisestä kolmannelle osapuolelle...

Suomessa esimerkiksi sähköpostimarkkinointi kuluttajille on lainvastaista ilman vastaanottajalta saatua lupaa markkinointiin. Nyt tätä yritetään kiertää monella eri tavalla, tyypillisimpänä keinona siis "ostaa palvelu" kolmannelta osapuolelta, joka tekee spämmäyksen, ja sitten maksetaan spämmääjälle liideistä tai syntyneistä kaupoista. Toinen tapa on tehdä erilaisia kyselyjä tai arvontoja verkkoon, joihin ei voi osallistua lainkaan luovuttamatta yhteystietojaan suoramarkkinointiin. Mutta tämä ei todellakaan ole se lainmukainen tapa hankkia niitä markkinointilupia.

Molemmat keinot ovat äärettömän typeriä, ja johtavat ennen pitkää lakitupaan, jossa tuskin säästyy toimeksiantajakaan seuraamuksilta.

Sähköpostimarkkinoinnin voi tehdä laillisesti

Sitäkin hämmästyttävämpää on huomata, miten eräät hyvin isotkin mainostajat ovat sortuneet näihin laittomuuksien ulkoistamisiin, kun tietää, miten digitaalinen markkinointi voidaan hoitaa täysin laillisesti, ja läpinäkyvästi siten, että myös kuluttaja ymmärtää, mihin suostuu.

Markkinointiluvan hankkiminen laillisin keinoin on helppoa, jos toimitaan täysin avoimesti, ja tarjotaan kuluttajalle jotain, joka saa hänet itse haluamaan yritykseltä markkinointiviestintää. Pelkkä osallistuminen kilpailuun, jossa yksi voittaa ehkä jotakin, ei ole tätä. Kuluttaja pitää saada haluamaan nimenomaan sitä viestintää, mihin hänet avoimesti houkutellaan. Jos osallistuminen arvontaan on kuluttajan ainoa motiivi luovuttaa yhteystietonsa, hän ei taatusti suhtaudu suopeasti siihen suoramarkkinointiin, jonka kohteeksi hänet väkisin pakotetaan arvonnan osallistumisen ehtona.

ASML laatii parhaillaan myös blogi-markkinoinnille pelisääntöjä. Aiemmin ASML on laatinut jo mm. jäsenohjeistuksia sähköiselle suoramarkkinoinnille kuluttajille sekä markkinointiarpajaisille. Eihän noilla alan järjestön suosituksilla lainvoimaa ole, mutta suositeltavaa olisi isojen mainostajien noita ohjeistuksia lukea, ennen kuin alkaa kuseskelemaan omaan pesäänsä ulkoistetuilla laittomuuksilla.

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)