« Google tietää minusta kaiken - vai tietääkö? | Pääsivu | Google ei kerro luonnollisen haun avainsanoja »

11/05/2013

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Sami

Olisikohan tämä syynä, miksei Adwords -testistä enää veloiteta mitään ainakaan Google Partners -sivustolla? Ilmaisesta ei valiteta, vaikka ei nyt niin laadukasta olisikaan. Muuten jengi olisi varmaan jo barrikadeilla vaatimassa rahojaan takaisin. Menin itsekkin täyttämään koetta suomeksi. Virhe. Viikon päästä vaihtuu kieli ja uusintaotos.

kauko virkalahti

minulla kaikki tulee Rutsin kielella vaikka pitaisi
olla Suomen kielella.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)