« Median tavoittavuusluvut - mainostajan näkökulma | Pääsivu | Affiliate-markkinointi mainostajan kannalta: edullinen tapa markkinoida vaiko suuri huijaus? »

09/10/2014

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Torsti Niiranen

Mainittakoon vielä, että vaikka b-to-b -sähköpostimarkkinointi onkin joissain tapauksissa sallittu, se ei välttämättä aina ole järkevää.

Jos myyntipäällikkö laittaa sähköpostilla alansa kaikille sisäänostajille (joiden osoitteet hän on ostanut muualta) myyntikirjeen, suurin osa vastaanottajista näkee viestin roskapostina ja siirtää sen kompostiin höyryämään.

Pienin ongelma tämän jälkeen on epäonnistunut kampanja. Nämä sisäänostajat muistavat myyntipäällikön yrityksen tästä lähtien epämiellyttävänä tyrkyttäjänä ja täydellisenä ajan hukkana.

Eli kerralla meni pöntöstä alas useampi potentiaalinen asiakas.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)