Median tavoittavuusluvut - mainostajan näkökulma
Affiliate-markkinointi mainostajan kannalta: edullinen tapa markkinoida vaiko suuri huijaus?

Laiton email-mainonta yleistyy vauhdilla

Email-mainonta yleistyy kaiken aikaa, mutta rohkenen väittää, että yhdeksän kymmenestä mainostajasta tekee sitä lain vastaisesti. Näin siitä huolimatta, että ASML, IAB ja lukuisat muut tahot ovat yrittäneet neuvoa mainostajaa siitä, miten tehdä sähköpostimarkkinointia lainmukaisesti. Miten tämä voi olla niin vaikeaa mainostajille, todella suurillekin yrityksille?

Ohjeet lainmukaiseen sähköpostimarkkinointiin helposti saatavilla

Kauppakamari, mainostoimistot, mediatoimistot, digitoimistot, lakiasiaintoimistot ja lukemattomat tahot jakavat asiallista tietoa siitä, miten tehdä sähköpostimarkkinointi lain ja vielä hyvän tavan mukaan, mutta pelkästään muutaman päivän otos omaan kotisähköpostiin saapuvasta meilitulvasta riittää todistamaan, että yhdeksän kymmenestä isostakaan mainostajasta ei ymmärrä näistä pelisäännöistä ja voimassa olevasta lainsäädännösta yhtään mitään.

Digitaalisen markkinoinnin ammattilaiselle asian pitäisi olla hyvin yksinkertaista ja selkeää. Kuluttajille (ns. luonnolliselle henkilölle) sähköpostia saa lähettää pääsääntöisesti vain, jos tämä on antanut siihen markkinointiluvan. Tuollaisen luvan hankinta ei nykyisenä verkko-ostamisen ja -asioinnin aikakautena pitäisi olla kovin ylitsepääsemätön este kenellekään mainostajalle, koska lupa voidaan kysyä paitsi ostamisen ja palveluun rekisteröitymisen yhteydessä, myös milloin tahansa houkutella vaikka sivuston etusivulla kuluttajaa tilaamaan uutiskirje, vaikka kuluttaja ei olisi vielä ostanut mitään.

Yleisin sudenkuoppa asiaan näyttää olevan kilpailun järjestäminen, ja sitten käsittämätön lapsenusko siihen, että kilpailuvastauksilla kerättyjä osoitteistoja saa käyttää miten lystää ja jälleenmyydä kenelle tahansa. "Osallistu arvontaan, vastaajien kesken arvotaan iPad" - ja sitten pienellä präntätyllä "kilpailun ehdoissa" (joita kukaan ei lue) on maininta, että "osallistumalla arvontaan sallit markkinointiviestinnän meiltä ja yhteistyökumppaneiltamme". Jokaisen markkinointipäättäjän tulisi ymmärtää, että tällaisella puuhastelulla ei ole mitään tekemistä lainmukaisen markkinointiluvan kanssa!

Meiliosoitteistoja ei voi ostaa ja laiton lähetys ei muutu lailliseksi, jos lähetyksen delegoi Viroon

Oma lukunsa ovat yritykset, jotka kuvittelevat, että kuluttajien sähköpostiosoitteistoja ja markkinointilupia voi ostaa. Toki voi ostaa, ja niin näytetään email-osoitteistoja koko ajan kaupattavan, mutta sähköpostimarkkinointi tällaisista ostetuista email-rekistereistä on laitonta. Ja laittomuuden tekee siinä mainostaja, joka mainostaa, ei se yritys, joka myi osoitteiston - eikä se kolmas osapuoli, joka postitti luvattomat sähköpostit.

Laittomuutta ei voi "ulkoistaa". Tämä tarkoittaa sitä, että mainostaja, joka delegoi email-markkinointinsa jollekin toimistolle tai virolaiselle puulaakille, tai sille uusimmalle affi-kumppanille, joka lupasi hoitaa asian vähin äänin ja pikkurahalla, syyllistyy itse laittomuuteen. Lain kannalta on täysin yhdentekevää, mistä IP-osoitteesta, domainista, kolmannen osapuolen toimistosta tai ulkomailta laiton postitus on lähetetty. Jos suomalainen yritys tilaa SPAM-markkinointikampanjan Maltalla tai Virossa sijaitsevalta yritykseltä, markkinoiva yritys on silti täysin vastuussa markkinoinnistaan.

"Liidien keruu" ja markkinointi

Yksi nopeimmin yleistyvä laittoman suoramarkkinoinnin muoto on "liidien keruu" markkinatutkimuksiksi tai kilpailukyselyiksi naamioiduilla lomakkeilla, joissa kysymykset ovat muotoa "katseletko koskaan televisiota" tai olen kiinnostunut seuraavista - 15 eri vaihtoehtoa matkailusta autoihin, sijoittamisesta terveydenhoittoon, ja kaikki mitä tahansa rustineet myydään "liideiksi" mainostajille. Yritysten osalta tämä on kiistatta mahdollista, eli jos vastaaja vastaa yrityksensä puolesta, ja antaa sähköpostiosoitteensa, niin antoi siihen luvan tai ei, saatu tieto voidaan surutta myydä kenelle tahansa "kuumana liidinä". Eli jos henkilöllä on yrityspäättäjänä juuri ajankohtaisena auton hankinta tms. ja myydään ko. tieto vaikka kymmenelle eri automerkille, niin lain mukaan tähän on vaikea puuttua millään tavalla. ASML:n on kuitenkin laatinut myös ohjeistuksen b-2-b-sähköpostimarkkinoinnin hyvästä tavasta, ja vaikka laki sallii yrityksille suunnatun sähköpostimainonnan ilman markkinointilupaa, kuluttajiin vastaavaa toimintaa ei mitenkään voida monistaa.

Kuluttajille eli luonnollisille henkilöille kuvatunlaiset kilpailukyselyt ja "mielenkiinnon kohteet"-utelut eivät siis oikeuta minkäänlaiseen suoramarkkinointiin. Mainostaja, joka tällä tavoin kerättyjä email-rekistereitä ostaa, syyllistyy välittömästi laittomaan toimintaan, kun käyttää ko. rekisteriä omaan markkinointiinsa. Vaikka kuluttaja olisi kuinka kiinnostunut vaikka mistä, ja osto olisi kuinka ajankohtaista tahansa, jos vastaaja ei ole antanut nimetylle yritykselle markkinointilupaa, suoramarkkinointi kuluttajalle on laitonta. Siis lupa pitää kysyä yrityksen nimi mainiten tyyliin "haluatko tilata verkkokauppa X:n tai automerkki Y:n uutiskirjeen". Ja tällaista yksilöityä lupaa ei voida mitenkään "monistaa" ja myydä samaa markkinointilupaa vaikka kymmenelle eri automaahantuojalle.

Euroads1

 

Sosiaalisen median "tuomio" ehkä suurin sanktio?

Miksi sitten laiton sähköpostitus on niin yleistä, vaikka mainostajan olisi hyvin helppo tehdä mainontaa lain mukaisesti? Ensinnäkin sähköpostimainonta on äärimmäisen halpaa mainostajalle, ja esim. laittomien SPAM-listojen hinnathan ovat aivan naurettavan halpoja. Kun sitten touhu vielä ulkoistetaan sille Eestin Grigorille, luullaan, että ollaan "ovelasti kierretty laki". Tai sitten ei vain yksinkertaisesti välitetä siitä, onko touhu lain mukaista tai ei, koska Tietosuojavaltuutetun resurssit ovat olemattomia valvoa loputonta laittoman meilipostin tulvaa, ja mahdolliset seuraamukset luokkaa nuhtelu ja "soso, ethän toiste tee?".

Lopulta pahin kura, mitä mainostaja voi saada niskaansa laittomalla email-kampanjallaan, on kuluttajien irvailu blogipalstoilla, keskusteluforumissa ja muualla sosiaalisessa mediassa. Mutta ei tämäkään kovin fiksua markkinointia ole yritykseltä, jos se on saman tien pilkan kohteena vaikkapa Facebookissa tai Suomi24:ssä.

Jos oma yrityksesi harkitsee email-markkinointia, ota ihmeessä ensin yhteyttä ammattilaiseen, sen sijaan että sorrut ostamaan sen "kilpailuvastausrekisterin" ja lähdet säheltämään sen pohjalta laitonta suoramarkkinointia.

 

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Torsti Niiranen

Mainittakoon vielä, että vaikka b-to-b -sähköpostimarkkinointi onkin joissain tapauksissa sallittu, se ei välttämättä aina ole järkevää.

Jos myyntipäällikkö laittaa sähköpostilla alansa kaikille sisäänostajille (joiden osoitteet hän on ostanut muualta) myyntikirjeen, suurin osa vastaanottajista näkee viestin roskapostina ja siirtää sen kompostiin höyryämään.

Pienin ongelma tämän jälkeen on epäonnistunut kampanja. Nämä sisäänostajat muistavat myyntipäällikön yrityksen tästä lähtien epämiellyttävänä tyrkyttäjänä ja täydellisenä ajan hukkana.

Eli kerralla meni pöntöstä alas useampi potentiaalinen asiakas.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)