« Markkinoinnin top 10 trendit 2015 | Pääsivu | Verkkokaupan suurin jarru Suomessa on tsaarinajalle jämähtänyt Posti/Itella »

01/26/2015

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Marko Pirinen

Onneksi on muitakin vaihtoehtoja ulkomaille kuin Posti..

Heikki Lehtinen

Posti tappaa verkkokaupan Suomessa. Pakettien kuljetusmaksuja perustellaan kirjeiden määrän vähenemisellä?
Kohta Suomessa kannattaa toimittaa Postin välityksellä vain arvometalliesineitä ja huumeita. Esimerkiksi verkossa toimivat antikvariaatit ovat todellisissa vaikekuksissa. Usein toimitus postin kautta maksaa tuntuvasti enemmän kuin ostoksen arvo. Lisäksi näille Postin suurasiakkaille käyttökelpoinen maxi-kirje poistettiin kuljetusmuotovalikoimasta vuonna 2015.

Postille tarvitaan nopeasti kattava vaihtoehto!

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)