« Omnikanavaisuus on nyt kuuminta hottia | Pääsivu | Spam Google Analyticsia vastaan kasvaa - mitä tehdä? »

06/24/2015

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

RowanBerry

Uusi erä näitä laskuja liikkeellä päiväyksellä 9.10.2015!

Atro Tossavainen

Yrittäjät raportoivat myös, että homma on taas vauhdissa. http://www.yrittajat.fi/fi-FI/uutisarkisto/a/etusivun-uutiset/suuri-joukko-yrittajia-huolissaan-huijauslaskuja-jalleen-liikkeella

Atro Tossavainen

FI77 1228 3000 0566 85 on ilmeisesti suljettu kun maksun suorittaminen ei onnistu :-D Postaisiko RowanBerry tilinumeron tuoreesta laskusta?

Econometrics Finland

Lähetä kopio saamastasi huijauslaskusta tiedoksi helsinki.ko@oikeus.fi, attn kihlakunnansyyttäjä Virpi Niemelä, asiatunniste R 17/8559.

Atro Tossavainen

I asked around and found that the guy is well known internationally.

http://rejstrik.penize.cz/gyula-erich-katona

He does the same kind of stuff in Czech Republic, Slovakia, and Poland at the very least. The local authorities in these countries have been rather powerless about it if I understood correctly.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)