« Kannattaako omalla brändisanalla mainostaminen Googlessa? | Pääsivu | »

10/31/2015

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Econometrics Finland

Facebook-palautteessa tuli nopeasti selitys tähän viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana tapahtuneeseen romahdukseen printin käytössä: nopeasti kasvanut älypuhelin/mobiilikäyttö, jolloin kiinnostus paperilehden lukemiseen on jyrkästi pudonnut.

Lehtitalo saa toki mobiililukijoista osansa, mutta mainostuloissa ei, koska se printtimainonnan kulutuksen romahdus on väistämättä tuonut mainostulojen romahduksen perässä. Ehkä otsikko pitäisi siis vaihtaa "älypuhelimet kaatoivat sanomalehdet"...

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)