« Digimarkkinoinnin guruksi ei tulla opettelemalla puhumaan kolmikirjainlyhennyksiä | Pääsivu | Vauhtia verkkokauppaan Amazonin kautta »

10/14/2017

Kommentit

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Renny Jokelin


Konversio

Ismo Tenkanen näyttää kiihtyneen (14.10.2017) Ylen julkaisemasta verkkoartikkelista, jossa käsiteltiin eduskunnan vierailijalistoja.

Kyllä, myönnämme, että yhden henkilön kohdalla puhuimme samannimisestä, mutta väärästä henkilöstä. Kolmen muun kohdalla oli epätarkka titteli. Nämä seikat on korjattu ja korjauksista ilmoitettu journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Virheitä ei pitäisi tulla kiireessäkään yhtään, mutta kannattaa pistää asia myös raameihinsa. Ylen saama noin vuoden aineisto sisältää yhteensä noin 25000 vierailutietoa. Kävijöitä on yli 3000 ja yli 10 kertaakin käyneitä 180. Jokunen virhe juttuun saattaa silloin päätyä.

Haastattelimme muutamia kävijöitä, jotta heillä oli mahdollisuus avata lukijalle millä asialla he eduskunnassa olivat käyneet. Puhutaan toki lobbareista, mutta verkkojutussa ja erityisesti siihen liittyvässä MOT -ohjelmassa myös todettiin, että lobbaaminen ei sinällään ole negatiivinen asia. Kävijä voi olla analyytikko, konsultti tai informaation jakaja. Kyseinen verkkoartikkeli on yksi osa kokonaisuutta, jota Yle on uutisoinut jo aiemmin.

Motissa ei tehdä mitään ”vaivihkaa”. Toimitus on ainoana Suomessa jo vuosia julkaissut ohjelmiensa käsikirjoitukset, ja ohjelmat ovat pysyvästi nähtävissä Yle Areenassa. Lobbarit ilman rajoja oli järjestyksessään ohjelmamme numero 648. JSN on antanut Motille langettavia päätöksiä vain muutaman yli 20 vuoden aikana.

Renny Jokelin

tuottaja

Yle MOT

Ismo Tenkanen

YLE:n tuottaja lähetti sähköpostilla vastineen blogillemme, otsikolla "Yle MOT - pyydämme tilaa vastauksellemme". Vastine on julkistettu yllä.

Vastineessa kannattaa kiinnittää huomiota kahteen asiaan:
- 1. Jokelin väittää, että "korjauksista ilmoitettiin journalistien ohjeiden edellyttämällä tavalla". Eli väärän henkilön nimi editoitiin perjantaina 13.10.2017. Siinä yhteydessä ei kuitenkaan juttuun tehty mitään merkintää oikaisusta, eikä tunnustettu lukijoille millään tavalla, että listalla on ollut aivan väärä henkilö. Journalistien ohjeiden vaatimaa oikaisumerkintää ei tehty. Koko blogiahan ei olisi 14.10. kirjoitettu, jos ko. oikaisumerkintä olisi asianmukaisesti tehty, koska koko blogi perustuu väitteeseen, että Yle/MOT eivät noudata journalistien ohjeita.

Toisin kuin Jokelin väittää, siis korjauksista ei ilmoitettu journalistien ohjeiden edellyttämällä tavalla. Se, että kolme päivää myöhemmin, kun Konversio.fi:n blogi oli jo kerännyt tuhansia lukijoita ja runsaasti julkisuutta mm. sosiaalisessa mediassa, mentiin editoimaan itse jutun yhteyteen että "taulukon tietoja korjailtu" - tämä ei todellakaan ole siis journalistien ohjeiden mukaista "oikaisemista".

2. Toinen asia, joka ei tuottaja Jokelinia näytä huolettavan lainkaan, on se, että mitään tarkistustyötä ei tehty, ennen kuin nimilista julkistettiin. Jokainen saattoi jutusta lukea, että kyllä, muutamaa jutussa julkaistua henklilöä oli haastateltu, mutta ylivoimaista enemmistöä ei ollut haastateltu, ei ollut otettu mitään yhteyttä, ja oli vielä kaiken kukkuraksi laitettu "vastuuvapauslausekkeeksi" satu lehtijuttujen virhemarginaalista, jolla siis suoraan myönnettiin se ikään kuin etukäteen, että saattaapa jokunen väärä nimi eksyä joukkoon, kun alkuperäinen lähde ei ole tarkistanut henkilöllisyyksiä...

Ehkä kaikkein naiiveinta Jokelinin vastauksessa on ylimielinen kerskailu MOT:in "moitteettomasta historiasta", miten juttuja on tehty liki 650 kpl ja vain "muutama langettava päätös JSN:ltä tullut.

Ilmeisesti siis kun on näin hyvin työnsä tehnyt, niin vähän voi välillä lintsatakin journalistien ohjeista?

Eihän näin ylimielisen palautteen jälkeen voinut muuta kuin laittaa asian JSN:n puntaroitavaaksi...

Ismo Tenkanen

Julkisen sanan neuvosto ottaa heille ohjatuista kanteluista vain pienen osan oikeasti käsittelyyn, mutta Konversio.fi:n käsittelemä Yle/MOT:in journalismin ohjeiden laiminlyönti ilmeisesti koettiin niin tärkeäksi, että se päätyi todella JSN: käsittelyyn.

Päätös asiasta tuli tänään, ja päätöksen voi lukea kokonaisuudessaan JSN:n sivuilta.
http://www.jsn.fi/paatokset/6700-yle-17/

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)